หน้าแรกเกี่ยวกับ MedicOxบริการของ MedicOxห้องแสดงสินค้าห้องข่าวห้องความรู้ห้องกิจกรรมเพื่อสังคมที่ตั้งสำนักงาน

COPD : Chronic Obstructive Pulmonary Disease
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

หลายท่าน อาจจะรู้สึกว่าโรคนี้มันชื่อแปลกๆ ตามสถิติโดย ท่านอาจารย์นันทา มาระเนตร์ เคยศึกษาถึงอัตราความชุกของผู้ป่วยโรคนี้มาก่อนเมื่อประมาณหลายปีมาแล้ว พบว่าทุก ผู้สูงอายุ 100 คน คืออายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะมีผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าเป็นโรคนี้ 7 คน คิดว่าอัตรนี้น่าจะยังพอใช้ได้อยู่นะครับ เพราะสาเหตุของโรคนี้ เกิดจาก บุหรี่ ผู้อ่านจะย้อนถามผมว่าคนสูบบุหรี่น่ะ มันลดลง ....ก็น่าจะถูกต้องนะคราบ...แต่มันเกิดจากมลภาวะที่แย่ลงได้ด้วย เท่าที่ผ่านมาอากาศใน กทม. มันแย่ลงทุกวัน ดังนั้นอัตราการป่วยของผู้ป่วยโรคนี้น่าจะเพิ่มขึ้น เมื่อปี 2541 ทางกระทรวงสาธารณะสุขได้ทำการสำรวจพบว่าโรคนี้มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 7 ของของคนกรุงเทพ และ อับ 4 ของคนกรุงเทพฯตั้งแต่อายุ 60-74 ปีและ WHO แจ้งว่าโรคนี้มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 4 ของโลก ทาง WHO คาดว่าอีกไม่นาโรคนี้จะมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็ง แต่ตอนนี้ประเทศอังกฤษโรคนี้เป็นอันดับ 2 อยู่แล้วรองจากมะเร็ง โรคนี้เป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายขาดเช่นเดียวกับ เบาหวาน ฟังอย่างนี้ใครที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่อย่าพึ่งกังวลไปนะครับ เพราะถ้า ปฏิบัติตามแผนการรักษาของแพทย์ ผู้ป่วยก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ได้

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง นิยามของโรค ตาม "แนวทางวินิจฉัยและรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง 2548) โดยสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย" บอกว่า โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหมายถึงภาวะอาการของโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง และโรคถูงลมโป่งพอง

หลอดลมอักเสบคือ การมีอาการทางคลินิก คือมี ไอเรื้อรังและมีเสมหะ เป็นระยะเวลา 3 เดือนใน 1 ปีและเป็นต่อเนื่อง 2 ปี โดยการไอนี้ไม่ได้เกิดจากสาเหตุอื่น

และโรคถุงลมโป่งพอง คือ มีสภาพการทำลายของถุงลมในปอด และปลายของหลอดลมที่มีถุงลมโดยมีการโป่งพองอย่างถาวร
อาการของโรคคือ ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย ซึ่งจะเป็นมากขึ้นเรื่อย ไอเรื้อรังมีเสมหะโดยเฉพาะในตอนเช้า

การตรวจจะมีหลายวิธีมากครับ ถ้าท่านสงสัยหากมีอาการข้างต้น ก็ไปพบแพทย์ได้ครับ สามารถไปได้ตามโรงพยาบาลทั่วๆ ไป

ส่วนการรักษาก็จะมีการใช้ยา ร่วมกับการรักษาแบบไม่ใช้ยา ซึ่งทั้งนี้แพทย์จะเป็นผู้สั่งครับ ส่วนการไม่ใช้ยาก็ได้แก่การทำกายภาพบำบัด การออกกำลังกาย การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด และการให้ออกซิเจนระยะยาว
ส่วนในต่างประเทศนั้นเขาจะถือว่าการให้ออกซเจนระยะยาวนั้นเป็นการให้ยานะครับ

 

กำลังใจ

 

 

 

 

จงเรียนรู้สถานะภาพของตัวเอง และทำความเข้าใจกับการรักษาของแพทย์ จำไว้ว่าอย่าทิ้งภาระการรักษาไว้กับแพทย์แต่เพียงผู้เดียว ต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ตนเอง

ผู้ป่วย COPD แฟรงค์ วอลเดน อายุ 69 ปี / คัดลอกจาก Discover ,November 1,2005/ COPD Facts

พิร 11-02-50

 

 
Copyright ? 2007 MedicOx. All rights reserved.