หน้าแรกเกี่ยวกับ MedicOxบริการของ MedicOxห้องแสดงสินค้าห้องข่าวห้องความรู้ห้องกิจกรรมเพื่อสังคมที่ตั้งสำนักงาน
  

               
                                                                 ภาวะพร่องออกซิเจน   (Hypoxia)

              เป็นภาวะที่ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ  ซึ่งการพร่องออกซิเจนนี้จะรวมไปถึงการที่เลือดในร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอ   และเซลล์หรือเนื้อเยื่อของร่างกายไม่สามารถนำออกซิเจนไปใช้ได้ด้วย   ภาวะพร่องออกซิเจนที่มีสาเหตุจากระบบทางเดินหายใจซึ่งจะทำให้เกิดการพร่องออกซิเจนในเลือดก่อน   และมักจะมาควบคู่กับการคั่งของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายเสมอซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีพอนั่นเอง......

                                                                     

สาเหตุภาวะพร่องออกซิเจน (Hypoxia)              

  1. เกิดจากปัญหาทางระบบทางเดินหายใจของร่างกาย  เช่น  ระบบหายใจถูกอุดกั้น   ปอดไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับหลอดเลือดที่นำเลือดมาฟอกที่ปอดได้ดีพอ
  2. เกิดจากความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต  เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
  3. เกิดจากความผิดปกติของเลือดโลหิตจับตัวกับออกซิเจนได้ไม่ดีพอเช่นกลุ่มคนที่ป่วยเป็นโลหิตจาง
  4. อาจเกิดจากการออกฤทธิ์ยับยั้งของสารเคมีบางอย่าง ซึ่งมักเป็นสารพิษที่ทำให้เซลล์หรือเนื้อเยื่อนำออกซิเจนไปใช้ในกระบวนการสร้างพลังงานไม่ได้  

    จะรู้ได้อย่างไรว่ามีภาวะพร่องออกซิเจน     
       อาการ
           อาการของผู้ที่เกิดภาวะพร่องออกซิเจนนั้นมักจะค่อยเป็นค่อยไป ผู้ป่วยจะรู้สึก เวียนหัว  มึนงง  ปวดศีรษะ  คลื่นไส้  ร้อนๆหนาวๆ วูบวาบตามตัว  มือเท้าชา  ตาพร่ามัว  ลานสายตาแคบลงเคลิ้มฝันเป็นสุข  ไม่รู้สึกวิตกกังวลใดๆ   อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเบื้องต้นผู้ป่วยหรือญาติควรหมั่นสังเกตุ นอกจากนี้จะมีอาการที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายคือ หายใจหอบลึก  มือเท้าเขียว  สับสน  กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน หรืออาจหมดสติในที่สุด

                                                                        

               การรักษา                                
           แพทย์จะทำการหาสาเหตุของการเกิดภาวะพร่องออกซิเจน แล้วจึงทำการแก้ไขสาเหตุของการเกิดภาวะพร่องออกซิเจน การให้ออกซิเจนเป็นเพียงการแก้ภาวะพร่องออกซิเจน ณ ปัจจุบัน ยกเว้นกรณีที่มีข้อบ่งชี้ที่ทำให้เกิดภาวะพร่องออกซิเจนเรื้อรัง ซึ่งทำให้ต้องมีการใช้ออกซิเจนบำบัดในระยะยาว (LTOT)

             การเฝ้าดูหรือติดตามภาวะพร่องออกซิเจน
            การติดตามภาวะพร่องออกซิเจน นั้นมีความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยมาก โดยเฉพาะภาวะพร่องออกซิเจนที่เรื้อรัง  ผู้ป่วยมีโอกาสหายจากภาวะนี้ได้หากภาวะพร่องออกซิเจนนั้นเกิดขึ้นจากความผิดปกติไม่ถาวรของระบบทางเดินหายใจ เช่น  ปอดบวม หรือปอดอักเสบ  หรือโรคหืด หรือหากถาวรก็อาจมีอาการดีขึ้น ซึ่งมักเห็นได้จากอัตราการไหลนั้นลดลง เช่นโรคถุงลมโป่งพอง หรือปอดอุดกั้นเรื้อรัง การติดตามภาวะพร่องออกซิเจนได้ดี  ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในการได้เห็นพัฒนาการดีขึ้นหรือแย่ลงของโรคเท่านั้น ยังช่วยให้สามารถบริหารแหล่งกำเนิดออกซิเจนและอัตราการไหลที่เหมาะสมอีกด้วย

                                                                     

    Oximeter     คืออะไีร       
         ออกซิมีเตอร์  จัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เฝ้าดูอาการของผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องภาวะพร่องออกซิเจน  ซึ่งมีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก  เพียงแค่เสียบอุปกรณ์เข้ากับนิ้วมือนิ้วใดนิ้วหนึ่ง เครื่องจะทำการอ่านค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ณ ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับอัตราสูงสุดที่เลือดสามารถนำพาออกซิเจนได้เป็นเปอร์เซ็นต์ โดยมีค่ามาตรฐานของคนปกติที่ 98% ขึ้นไป ทั้งนี้บุคคลหรือผู้ป่วยที่มีการวัดค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดที่ต่ำกว่า 98% จะยังไม่ถือว่าคนนั้นมีภาวะพร่องออกซิเจน ซึ่งความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดที่ต่ำกว่า 92% เท่านั้นที่จะถือว่าคนนั้นมีภาวะพร่องออกซิเจน อย่างไรก็ตามการเฝ้าดูภาวะพร่องออกซิเจนที่มาข้างต้นเป็นเพียงการเฝ้าดูเมื่อผู้ป่วยมีอาการคงที่เท่านั้นซึ่งแพทย์มักจะอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ อย่างไรก็ตาม  การที่สามารถดำรงอัตราความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดที่ 90% ในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านภาวะพร่องออกซิเจนก็ถือว่าแก้ไขภาวะพร่องออกซิเจนได้
โดยปกติออกซิมีเตอร์จะมีการวัดอัตราชีพจรด้วย   เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับ ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด เช่น หากมีอัตราความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดต่ำ อัตราชีพจรจะสูงเนื่องจากหัวใจพยายามนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆให้เร็วขึ้น การมีออกซิมีเตอร์ ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านภาวะพร่องออกซิเจนจะช่วยให้สามารถจัดการออกซิเจนได้ดีขึ้น รู้ว่าเมื่อใดต้องให้อัตราสูง เมื่อใดต้องใช้อัตราต่ำ ผู้ป่วยจะรู้ได้ว่ากิจกรรมใดที่ต้องการออกซิเจนมา กิจกรรมใดต้องการออกซิเจนน้อย

ออกซิเจน ( Oxygen ) จัดเป็นก๊าซหรือแก๊ส ( Gas ) ที่มีความสำคัญซึ่ง ออกซิเจน จัดเป็นธาตุที่มีมากที่สุดในโลกและมากที่สุดในจักรวาล ออกซิเจน จะรวมตัวเป็นองค์ประกอบของธาตุอื่นได้ง่ายมาก จึงถือได้ว่าออกซิเจนเป็นสาร Oxidant การรวมตัวกับสารอื่นหรือธาตุอื่นได้ง่าย เรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชั่น Oxidation ออกซิเจนทีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมากในกระบวนการเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นพลังงาน ในมนุษย์ เรียกกระบวนการนี้ว่า Metabolism ในทางการแพทย์์ืมีการใช้ออกซิเจน เพื่อแก้ไขภาวะพร่องออกซิเจน Hypoxia ในผู้ป่วย ร่างกายคนเรานั้นต้องการ Oxygen ไปใช้ในกระบวนการเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นพลังงาน ซึ่ง ออกซิเจน จะถูกลำเลียงผ่านระบบไหลเวียนโลหิตไปยังเซลล์ หรือ อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ออกซิเจนจะจับตัวกับเม็ดโลหิตโดยมีการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอด บริเวณปลายถุงลม แล้วถูกลำเลียงไปตามกระแสเลือด ออกซิเจนสามารถจัดเตรียมได้ด้วยกันหลายวิธีโดยการแยกเอาออกซิเจนจากอากาศ ซึ่งนำไปผ่านการกลั่นลดอุณหภูมิ หรือการแยกโดยใช้ Zeolite โดยการดักจับเอาออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศ ออกซิเจนที่ได้จากการกลั่นลดอุณหภูมิจะมีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.95% ส่วนที่ได้จากการแยกออกซิเจนโดยจะมีความบริสุทธิ์อยู่ที่ 93-95% ในทางการแพทย์นั้น กำหนดให้ออกซิเจนมีมาตรฐานทางการแพทย์อยู่ที่ 99.5% ขึ้นไป ทั้งนี้ออกซิเจนที่ได้จากการแยกโดยใช้ซีโอไลต์ถือว่ายอมรับได้ในทางการแพทย์เช่นกัน การใช้ออกซิเจนบำบัด หรือการบำบัดด้วยออกซิเจน ถือเป็นแนวทางในการรักษาโรคที่ยอมรับในวงการแพทย์กันโดยทั่วไป ทั้งนี้มีการใช้ออกซิเจนในการบำบัดโรคหลายๆโรคด้วยกัน ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง,โรคถุงลมโป่งพอง,โรคหัวใจ,ธาลัสซีเมีย,โลหิตจาง,มะเร็ง,โรคไตวายเรื้อรัง ฯลฯ
ในบางครั้งคำเรียกออกซิเจน มักมีเพี้ยนเช่น ออกซิเย่น หรือ อ๊อคซิเย่น ได้

                                                            

                                                              

 
Copyright ? 2007 MedicOx. All rights reserved.