หน้าแรกเกี่ยวกับ MedicOxบริการของ MedicOxห้องแสดงสินค้าห้องข่าวห้องความรู้ห้องกิจกรรมเพื่อสังคมที่ตั้งสำนักงาน
      อันตรายจากมลภาวะทางอากาศ
 เพื่อนๆทราบหรือไม่ว่า ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเป็นอย่างรุนแรง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดมลภาวะต่างๆ เช่น มลภาวะทางอากาศมลภาวะทางเสียง มลภาวะทางน้ำ เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหามลภาวะทางอากาศ ซึ่งถือได้ว่ากำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำร้ายธรรมชาติและมนุษย์มากที่สุดอยู่ในขณะนี้ หลายๆฝ่ายน่าจะหันมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้กันอย่างจริงจังสักที   เพื่อประเทศไทย ประเทศแห่งสยามเมืองยิ้มของเราจะได้น่าอยู่และมีอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นไว้ใช้นาน ๆ และมีสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดไป
 มลภาวะทางอากาศเกิดขึ้นได้อย่างไร มีใครตอบได้บ้างเอ่ย
คำตอบก็คือ  เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และเครื่องจักร ปล่อยก๊าซและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ สู่บรรยากาศ ได้แก่
1.  คาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.5 ต่อปี สาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง และการการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากพืชไม่สามารถใช้คาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง
2.  คาร์บอนมอนออกไซด์ เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์ ทำให้มีแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ออกมา ก๊าซชนิดนี้สามารถรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนทำให้เลือดที่นำไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายขาดออกซิเจน
3.  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ จาการเผาไหม้ของน้ำมันและเชื้อเพลิง เช่น จากโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง การถลุงโลหะจากแร่ การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมอื่นๆ
4.  ออกไซด์ของไนโตรเจน ได้แก่ ไนตริกออกไซด์ (NO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และในตรัสออกไซด์ (N2O) ออกไซด์ของไนโตรเจนเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ ไนโตรเจนในอากาศจึงทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเป็นออกไซด์ของไนโตรเจน
สารเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและเมื่อมันเข้ามาสะสมอยู่ในร่างกายของเรามาก ๆ ก็จะทำให้เกิดโรคภัยต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น โรคหอบหือ โรคมะเร็งผิวหนัง โรคปอด รวมทั้งโรคต่าง ๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและระบบประสาท เป็นต้น โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ น่ากลัวเลยทีเดียว (จาก www. Ebook.nfe.go.th.) ขณะนี้กรุงเทพมีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองเพิ่มมากขึ้น พาหนะที่ใช้บนท้องถนนก็เยอะ   บริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก   ฉะนั้นพวกเราต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขและป้องกันมลภาวะทางอากาศ ไม่ให้มันมาทำร้ายเรา โดยอาจจะเริ่มกันที่วิธีง่าย ๆ ก่อน เช่น  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร  กำจัดขยะมูลฝอยให้เข้าที่ให้ถูกทาง ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มาจากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดภาวะมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเ ภทถ่านหิน หรือลดการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีสารประกอบของสารที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก เช่น สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) เป็นต้น (จาก www.thaienvi.net) นอกจากนี้เราควรช่วยกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจอันตรายที่เกิดจากภาวะมลพิษทางอากาศ และมีส่วนรวมในการป้องกันแก้ไขมิให้เกิดภาวะมลพิษทางอากาศมากยิ่งขึ้นหากเราไม่ช่วยกันแก้ไขและป้องกันอัตราการป่วยและการอัตราการเสียชีวิตก็จะสูงขึ้นไปด้วย  เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณและคนที่คุณรัก เรามาช่วยกันทำให้มลภาวะอากาศน้อยลงกันเถอะ ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไป....
สมองเป็นส่วนที่ต้องการออกซิเจนมากที่สุด ถ้าสูดเอาอากาศไม่บริสุทธิ์เข้าไปก็เท่ากับว่า เอาอากาศไม่บริสุทธิ์เข้าไปในสมองนั่นเอง.............
อ้างอิง
www.advisor.anamai.moph.go.th            
www. Ebook.nfe.go.th.
www.thaienvi.net เจ้าหญิงน้อย ผู้เรียบเรียง                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Copyright ? 2007 MedicOx. All rights reserved.